سرور مجازی با منابع اختصاصی

پلن یک سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور

HDD = 15GB
RAM = 1GB
Bandwidth = 0.5TB
CPU = 1 Core

لوکیشن های قابل ارایه

امارت متحده عربی - ایسلند - شیلی

پلن دو سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور

HDD = 20GB
RAM = 2GB
Bandwidth = 1TB
CPU = 2 Core

لوکیشن های قابل ارایه

امارت متحده عربی - ایسلند - شیلی

پلن سوم سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور

HDD = 45GB
RAM = 4GB
Bandwidth = 2TB
CPU = 2 Core

لوکیشن های قابل ارایه

امارت متحده عربی - ایسلند - شیلی