سرور مجازی با منابع اختصاصی

پلن یک سرور ابری اقتصادی


مشخصات فنی سرور

SSD-NVME = 20GB
RAM = 2GB
Bandwidth = 20TB
CPU = 1 Core

لوکیشن های قابل ارایه

آلمان و فنلاند - آمریکا

پلن دوم سرور ابری اقتصادی


مشخصات فنی سرور

SSD-NVME = 40GB
RAM = 4GB
Bandwidth = 20TB
CPU = 2 Core

لوکیشن های قابل ارایه

آلمان و فنلاند - آمریکا

پلن سوم سرور ابری اقتصادی


مشخصات فنی سرور

SSD-NVME = 80GB
RAM = 8GB
Bandwidth = 20TB
CPU = 2 Core

لوکیشن های قابل ارایه

آلمان و فنلاند - آمریکا