سرور مجازی با منابع اختصاصی

پلن یک سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور

SSD-NVME = 20GB
RAM = 2GB
Bandwidth = 1TB
CPU = 1 Core

لوکیشن های قابل ارایه

ترکیه - سوئد - نروژ - اسپانیا - اتریش - ایتالیا - هنگ کنگ

پلن دو سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور

SSD-NVME = 35GB
RAM = 4GB
Bandwidth = 2TB
CPU = 1 Core

لوکیشن های قابل ارایه

ترکیه - سوئد - نروژ - اسپانیا - اتریش - ایتالیا - هنگ کنگ

پلن سوم سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور

SSD-NVME = 60GB
RAM = 8GB
Bandwidth = 4TB
CPU = 2 Core

لوکیشن های قابل ارایه

ترکیه - سوئد - نروژ - اسپانیا - اتریش - ایتالیا - هنگ کنگ