سرور مجازی با منابع اختصاصی

پلن یک سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور

10GB SSD Storage
1GB ECC RAM
1 Xeon® Core

لوکیشن های قابل ارایه

آمریکا ( لوس آنجلس - میامی - سکاکس )
اوکراین - بلغارستان - لهستان - چک - لاتویا - سنگاپور - هلند - سوییس

پلن دو سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور

15GB SSD Storage
2GB ECC RAM
2 Xeon® Core

لوکیشن های قابل ارایه

آمریکا ( لوس آنجلس - میامی - سکاکس )
اوکراین - بلغارستان - لهستان - چک - لاتویا - سنگاپور - هلند - سوییس

پلن سه سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور
25GB SSD Storage
4GB ECC RAM
4 Xeon® Core

لوکیشن های قابل ارایه

آمریکا ( لوس آنجلس - میامی - سکاکس )
اوکراین - بلغارستان - لهستان - چک - لاتویا - سنگاپور - هلند - سوییس