سرور مجازی با منابع اختصاصی

پلن یک سرور مجازی ایران
CPU 1core
RAM 2Gig
HDD 50Gig
Bandwidth ۱۰۰۰TB

پلن دو سرور مجازی ایران
CPU 2core
RAM 3Gig
HDD 100Gig
Bandwidth ۲۰۰۰TB

پلن سه سرور مجازی ایران
CPU 4core
RAM 4Gig
HDD 200Gig
Bandwidth ۳۰۰۰TB