سرویس پنل پیامک

کامل ترین سامانه پیامک ایران

سرویس پنل پیامک پلن پیشرفته

دفترچه تلفن / خدمات هوشمند / عملیات حساب / ارسال پترن / ارسال وب سرویس / پاسخگوی خودکار / مسابقه و نظرسنجی پیامکی / منشی عضویت پیامکی / اقساط / نوبت دهی پیامکی / تبریکات و اخطاریه / هدایا / انتقادات و پیشنهادات / کدخوان پنل پیامک
ارسال منطقه ای کشوری / ارسال کدپستی / ارسال نظیر به نظیر / ارسال رده سنی جنسیت / ارسال پیام صوتی / ارسال مشاغل / ارسال از نقشه / ارسال کلمه کلیدی / ارسال دفترچه تلفن